Komunikaty
UNIJNE PIENIĄDZE DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH !? Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, która jest również członkiem Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej”, podjął działania związane z możliwością pozyskania środków z funduszy unijnych na potrzeby Spółdzielni.  Ponad 70 Spółdzielni dolnośląskich, w tym również nasza Spółdzielnia podpisała w tej sprawie petycję do Wicepremier i Minister Infrastruktury i Rozwoju - Pani Elżbiety Bieńkowskiej.  Dodatkowo Stowarzyszenie Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej” w Legnicy zrzeszające Spółdzielnie z terenu województwa dolnośląskiego, którego Prezesem jest Pan Marek Deryng włączyło się do akcji. Zostało wysłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z prośbą o uwzględnienie Spółdzielni Mieszkaniowych w Regionalnym Programie Operacyjnym jako beneficjentów w ramach Osi 3 Gospodarka niskoemisyjna.

 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” 2014 Drukuj

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”  obradowało w dniach 26 i 28 maja oraz 4,5,6 czerwca 2014r. Posiedzenie odbyło się w DK „ATRIUM” przy ulicy Pomorskiej nr 19 i było podzielone na 5 części. Każda część obradowała nad tym samym porządkiem obrad. Łącznie w zebraniu wzięło udział  110 członków.

Przedmiotem obrad było m.in. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. 
  • absolutorium dla Członków Zarządu za 2013r. 
  • podziału zysku z działalności gospodarczej Spółdzielni za 2013r. 
  • zmian do statutu
  • wyboru delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów RZR SM
  • rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej

Na podstawie § 96”d” Statutu Spółdzielni podsumowania wyników dokonało Kolegium złożone z Przewodniczących i Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków, na podstawie protokołów tych części dokonali autoryzacji  treści podjętych uchwał oraz potwierdzili prawidłowość podjętych uchwał. Walne Zgromadzenie Członków  podjęło 6 Uchwał. Zarząd przesłał materiały do Sądu Rejonowego we Wrocławiu KRS w celu zarejestrowania zmian do statutu Spółdzielni.

W nawiązaniu do osiągniętych wyników z działalności Spółdzielni, sprawozdania finansowego i sprawozdania z pracy organów Spółdzielni  należy stwierdzić , że Spółdzielnia pracuje właściwie na rzecz jej członków.

W obradach Walnego Zgromadzenia Członków uczestniczyli: Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski, Zastępca Prezydenta Pani Jadwiga Zienkiewicz oraz przedstawiciele policji. Prezydent podziękował Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” za zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków i możliwość uczestniczenia w spotkaniach z mieszkańcami osiedla. Podziękował również za dobrą współpracę, za codzienne działania Spółdzielni w infrastrukturze osiedla. Omówił zrealizowane i rozpoczęte  inwestycje na terenie miasta, wspólną budowę parkingów, system gospodarowania odpadami komunalnymi. Prezydent zachęcał do aktywnego uczestniczenia w tegorocznej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Prezydent zaprosił mieszkańców osiedla Piekary  na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się  23 września b.r. o godz. 17.00. w Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego1.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”  zaprasza wszystkich Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Piekary”.

 
Legnicki Budżet Obywatelski Drukuj
 
Drukuj
 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Drukuj
Zgodnie z  Uchwałą Nr XL/424/13 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 27 grudnia 2013r. wprowadzone zostały nowe  wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Miesięczna opłata od 1 mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
od 1 lutego 2014 roku wynosi:
  • 9,70 zł   jeżeli odpady są SEGREGOWANE,
  • 17,00 zł w przypadku NIESEGREGOWANIA ODPADÓW.
  • Mieszkańcom zasobów SM „Piekary” posiadających lokal mieszkalny o statusie odrębnej własności, deklaracje będą dostarczone do euroskrzynek (pocztowych) przez służby spółdzielni. Podpisane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 pokój nr 3, 305 i 306 w terminie do 15.03.2014r. Nie dotrzymanie wymienionego terminu skutkować będzie ponoszeniem opłat w dotychczasowej  wysokości.
  • Za mieszkańców zasobów SM „Piekary” posiadających lokal mieszkalny o statusie spółdzielczego prawa do lokalu lokatorskiego, własnościowego i w najmie, wszelkie formalności prowadzi Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej „Piekary” na podstawie złożonych oświadczeń. 

DEKLARACJE MOŻLIWE SĄ DO ODBIORU W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI UL. BIESZCZADZKA1a pok. Nr 4 LUB W DZIALE EKSPLOATACJI  SM PIEKARY UL. POMORSKA 17 ORAZ BIURZE TERENOWYM UL. GOJAWICZYŃSKIEJ 7 w LEGNICY

 
Zmiana opłat za wodę Drukuj
Z dniem 01 kwietnia 2014r. podnosi się stawki opłat: 
1.    za podgrzanie wody – z 15,61 zł/m3 na 17,00 zł/ m3;
2.    ryczałt za podgrzanie wody – z 49,95 zł/osobę/m-c na 54,40 zł/osobę/m-c
Podstawa: zmiana taryfy opłat za dostawę ciepła – decyzja Prezesa URE z dnia 07.01.2014r. Nr OWR – 4210 – 49/2013/2014/157/XII – A/MGA oraz Uchwała Nr 30/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” z dnia 27 lutego 2014r.
3.    łączna opłata za m3 ciepłej wody – z 25,09 zł na 26,48 zł;
4.    ryczałt za ciepłą wodę – z 116,31 zł/osobę/m-c na 120,76 zł/osobę/m-c;
5.    opłata za 1 m3 zimnej wody – 9,48 zł;
6.    opłata abonamentowa za wodomierz główny – 0,25 zł miesięcznie.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3