Komunikaty
Informacja dotycząca wymiany wodomierzy Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że od połowy miesiąca lutego bieżącego roku, wykonawca robót „Ista” Polska Sp. z o. o. wyłoniona w przetargu nieograniczonym, przystąpi do wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach. Konieczność wymiany wodomierzy spowodowana jest upływem ważności ich legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 Nr 5 poz. 29) ważność legalizacji wodomierzy określona jest na 5 lat. Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym będzie przeprowadzana sukcesywnie. O terminie ich wymiany wykonawca robót „Ista” Polska Sp. z o. o. powiadomi Państwa na 7 dni przed planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych.  W związku z wymianą wodomierzy prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku gdy ktoś z Państwa, z powodu wyjazdu, nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt z przedstawicielem wykonawcy lub spółdzielnią, w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu. Numery telefonów kontaktowych będą podane na ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania dwa protokoły. Jeden protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo montowanych i numery zamontowanych plomb. Drugi protokół będzie dotyczył informacji o montażu na licznikach wskaźnika ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym.  Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z przeprowadzaną wymianą wodomierzy.                                                                                                                                                                                                                             Zarząd SM „Piekary” w Legnicy 

 
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej Drukuj

Harmonogram

dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na II półrocze 2015 roku: 

 • 14 lipca 2015 r. –   Leszek Śliwak, Stefan Wach

 • 11 sierpnia 2015 r. – Władysława Rudewicz, Zbigniew Rabiej

 • 8 września 2015 r. – Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk

 • 13 października 2015 r. – Krystyna Madej, Paweł Gregorczuk

 • 10 listopada 2015 r. –  Marian Puzio, Zbigniew Rogalski

 • 8 grudnia 2015 r. – Janusz Banach,  Mirosław Gargaś

 •  

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 czerwca 2015 r.
 
Drukuj
 
Zmiana stawek dodatku mieszkaniowego Drukuj

JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Chojnowska nr 112. Wypełniony wniosek potwierdzić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1a, pokój nr 4 i w Dziale Czynszów pok. nr 25 (zgłosić się z książeczkami opłat za czynsz i wodę).

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania bądź orzeczenie sądu o przysługującym prawie do lokalu socjalnego.

1. Dodatek jest przyznawany na okres 6 m-cy jeśli dochód brutto na 1 osobę zamieszkałą jest niższy niż 1100,56 zł miesięcznie w rodzinach wieloosobowych, a osoby samotnie zamieszkałe mogą otrzymać dodatek, gdy dochód brutto jest niższy niż 1.540,79 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

2. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania:  

 • 35 m2 – dla 1 osób

 • 40 m2 – dla 2 osób

 • 45 m2 – dla 3 osób   

 • 55 m2 – dla 4 osób

 • 65 m2 – dla 5 osób

 • 70 m2 – dla 6 osób

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%  

3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dopłat do pełnego wymiaru czynszu i o comiesięcznych opłatach za wodę – w przeciwnym razie dodatek zostanie wstrzymany. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3-miesięcy od daty wstrzymania dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie 3-miesięcy, decyzja o wstrzymaniu dodatku zostanie anulowana na wniosek SM „Piekary”. Fakt ten należy potwierdzić w Dziale Czynszów na podstawie dowodów opłat eksploatacyjnych (czynsz) i wody.

 
Grzejniki w łazienkach - jak rozliczyć koszty ogrzewania łazienek? Drukuj

W naszych zasobach spółdzielczych od momentu wprowadzenia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów, na grzejnikach łazienkowych ich nie zamontowano. Chciano w ten sposób przeciwdziałać zjawisku nadmiernego zawilgacania tych pomieszczeń w związku z nieracjonalnym oszczędzaniem ciepła przez lokatorów. Sprzyjające warunki cieplno-wilgotnościowe, brak nasłonecznienia w łazienkach prowadziłyby nieuchronnie do zagrzybienia ścian i sufitów. Ponadto spora część zasobów nie ma zainstalowanych typowych grzejników a jedynie rury o większej średnicy tzw. piony świecowe”. Na takich „grzejnikach” nie ma możliwości montażu podzielników kosztów.

Na dzień dzisiejszy znaczna większość lokatorów traktuje nieopomiarowany grzejnik w łazience jako źródło ogrzewania całego mieszkania przy jednoczesnym bardzo znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów.  W wyniku przeprowadzonej w ponad 50% mieszkań inwentaryzacji grzejników stwierdzono, że znaczna ilość lokatorów dokonała wymiany grzejników na inne o większej mocy grzewczej niż ta, którą przewiduje dokumentacja techniczna budynku. Tym, samym umożliwia im to ogrzewanie nie tylko łazienki ale i pozostałych pomieszczeń. Po dokonaniu analizy ostatnich rozliczeń kosztów ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, w zakresie odczytanych ilości jednostek na podzielnikach kosztów oraz zużytej ilości ciepła wyrażonej w GJ odczytanych na liczniku ciepła w węźle cieplnym stwierdzono, że ilość jednostek odczytanych na podzielnikach ciepła gwałtownie spada a ilość ciepła odczytana na liczniku ciepła w węźle cieplnym utrzymuje się na stałym poziomie.  Praktyka rozliczeniowa pokazuje, że jest dużo lokali, w których podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują zużycie trzech, czterech jednostek dla podzielników wyparkowych, czyli ilość która samoistnie odparuje przy grzejniku zakręconym przez cały okres grzewczy oraz kilkadziesiąt jednostek dla podzielników elektronicznych. Lokale są więc ogrzewane w większości grzejnikami w łazience oraz gazem z kuchenek gazowych (w budynkach, w których gaz rozliczany jest z gazomierza zbiorczego).  Sytuacja ta powoduje, że poszczególnych nieruchomościach powstają bardzo duże dysproporcje w rozliczeniach indywidualnych kosztów pomiędzy poszczególnymi lokalami. W takiej sytuacji występują wysokie dopłaty u osób, które racjonalnie korzystają z ciepła ponieważ podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują znacznie wyższe zużycie niż, u tych którzy korzystają tylko z ciepła grzejników łazienkowych i gazu z kuchenek gazowych.

Z symulacji i analiz przeprowadzanych przez firmy rozliczeniowe w tym „ista” Polska sp. z o.o. wynika, że rozliczanie kosztów ciepła grzejników w łazienkach prowadzi do wyraźnego spłaszczenia wyników rozliczenia i zmniejszenia widocznych wcześniej dysproporcji pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.  

W wykonanej symulacji dla naszej Spółdzielni uwzględniono oszacowane zużycie dla grzejników w łazienkach. Ustalono je na podstawie pięciu maksymalnych odczytów z pozostałych podzielników w budynku (założono, że gdyby na grzejnikach w łazienkach były zainstalowane podzielniki, to ich wskazania nie byłyby niższe niż maksymalny odczyt z podzielników na grzejnikach opomiarowanych) i rozliczono według tego samego podziału procentowego kosztów z uwzględnieniem współczynników korygujących UF(dla grzejnika w łazience) i Rm (dla lokalu). W wyniku przeprowadzonej symulacji liczba jednostek do rozliczenia kosztów zmiennych zwiększyła się, powodując: obniżenie kosztu jednej jednostki i spłaszczenie wyników rozliczenia. Ponadto zniknęły bardzo widoczne wcześniej dysproporcje pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

Obowiązujący w spółdzielni regulamin rozliczania kosztów ogrzewania lokali przewiduje uwzględnianie nieopomiarowanych grzejników w pomieszczeniach łazienkowych w tzw. kosztach wspólnych (rozliczanych proporcjonalnie do powierzchni lokalu) stanowiących 30% kosztów zmiennych. Natomiast 70% kosztów zmiennych jest rozliczane według wskazań podzielników zainstalowanych na grzejnikach w pozostałych pomieszczeniach lokali (za wyjątkiem łazienek).

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez firmę rozliczeniową symulację i analizę uwzględniającą oszacowane zużycia dla grzejników w łazienkach Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej SM „Piekary” propozycję wprowadzenia zmian do regulaminu uwzględniającą rozliczanie kosztów ogrzewania łazienek począwszy od sezonu rozliczeniowego 2014/2015. Rada Nadzorcza SM „Piekary” po przeanalizowaniu wniosku podjęła dnia 21.06.2014r. uchwałę nr 42/2014 zatwierdzającą nowy „Regulamin podziału kosztów ciepła na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody oraz rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”. Z treścią regulaminu, który obowiązuje od 01.07.2014t. można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.sm-piekary.pl. Ponadto wraz z rozliczeniem ciepła za okres 2013/2014 w/w regulamin zostanie dostarczony każdemu lokatorowi.

 
Wentylacja zawsze jesienią Drukuj

Co rocznie w okresie jesienno-zimowym spotykamy się z problemem pojawiającego się wstecznego ciągu (tzw. nawiewu) w kanałach wentylacyjnych mieszkań. Ciąg wsteczny występuje w momencie, gdy w pomieszczeniu wentylowanym powstaje podciśnienie lub silny wiatr wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w ostatnich czasach w nowo budowanych lub modernizowanych budynkach. Przyczyną tego zjawiska jest ocieplanie budynków i wymiana stolarki okiennej. Zapomina się o tym, aby prawidłowo działała wentylacja grawitacyjna wywiewna musi być utrzymana odpowiednia infiltracja powietrza. To oznacza, że niezbędne jest zachowanie bilansu powietrza, czyli ilość powietrza nawiewanego musi być równa ilości powietrza wywiewanego.  Naturalny ciąg kominowy jest w dużym stopniu zależny od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz mieszkania, wysokości i pola poprzecznego przekroju komina. Intensywną wymianę powietrza można uzyskać zwłaszcza zimą przy dużej różnicy temperatury. Dla prawidłowego działania wentylacji wywiewnej trzeba zadbać o odpowiednie otwory doprowadzające świeże powietrze zewnętrzne. Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, w których mieszkamy, na nic zdadzą się próby podnoszenia temperatury wewnątrz pomieszczeń, gdyż odparowana woda nie znajdując ujścia z wentylacją będzie gromadzić się w ścianach, meblach, dywanach, ubraniach itp. Nagromadzona para wodna doprowadzi w konsekwencji do zawilgocenia ścian, zagrzybienia pomieszczeń i co najgorsze w efekcie końcowym do zachwiania zdrowia domowników – alergie, astma, trudności z koncentracją oraz choroby układu krążenia. 

Jak zapobiegać ciągowi wstecznemu w wentylacji? 

Najskuteczniejszą metodą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie profesjonalnych okiennych nawiewników powietrza tzw. listew wentylacyjnych. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna nawiewna powinna zapewnić przepływ zużytego powietrza z pomieszczeń najczystszych  -  pokoje - do najbardziej zanieczyszczonych - łazienka, wc, kuchnia. Aby był możliwy przepływ tego powietrza należy stosować otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub pomiędzy dolną krawędzią drzwi  a podłogą. Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, wc, bezokiennych kuchni lub innych pomieszczeń pomocniczych powinien być zapewniony przez otwory w dolnej części drzwi.

Jeżeli mieszkanie nie będzie wyposażone w odpowiednie otwory nawiewne i wywie-wne, to nigdy wentylacja grawitacyjna nie będzie działała prawidłowo. 

Gdzie najczęściej występuje ciąg wsteczny? 

Może wystąpić sytuacja, że kanał wywiewny będzie pełnił rolę otworu nawiewnego. W przypadku naszego budownictwa „wielka płyta” najczęściej sytuacja taka występuje w pomieszczeniach wc, gdzie z uwagi na brak grzejnika utrzymujemy najniższą temperaturę, odwrotnie niż w łazience, tam zamontowany grzejnik odkręcony  na max powoduje, iż temperatura jest najwyższa a ciepłe powietrza unosząc się do góry uchodzi przez kratkę wentylacyjną wywiewną powodując zasysanie chłodnego powietrza z wc. W ten sposób jego niedobór jest uzupełniany kratką wentylacyjną wywiewną w wc i pojawia nam się ciąg wsteczny.

Gdzie montować nawiewniki?

Nawiewniki należy montować w pomieszczeniach nie posiadających otworów wentylacji wywiewnej, najczęściej w pokojach. Urządzenie to powinno być zamontowane na wysokości umożliwiającej bezproblemową regulację, a jednocześnie minimalizującej efekt „zawiewania” chłodnym powietrzem (by nawiewane powietrze w sposób naturalny mieszało się z ciepłym powietrzem w mieszkaniu).

Jak właściwie eksploatować mieszkanie?

Żeby utrzymać zadawalający komfort zamieszkiwania muszą być spełnione trzy istotne czynniki, które wzajemnie się przenikając mają  wpływ na jakość powietrza wewnętrznego. Są nimi: ogrzewanie,  izolacyjność budynku i wentylacja.

 • Im wyższa temperatura wewnątrz pomieszczenia tym mniejsze ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni szyb i ścian. 
 • Lepsza izolacyjność przegród zewnętrznych podwyższa wewnętrzną temperaturę powierzchniową ścian. 
 • Kontrolowana wentylacja usuwa na zewnątrz zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

Reasumując, nadrzędnym celem jest znalezienie takiego kompromisu, który to między oszczędnościami wynikającymi z termomodernizacji budynku(ocieplenia elewacji budynku i wymiany stolarki okiennej) i ograniczaniem zużycia energii cieplnej do ogrzewania mieszkań, pozwoli zachować właściwie działającą wentylację, co za tym idzie wpłynie na komfort zamieszkania i zdrowia mieszkańców.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4