Komunikaty
Informacja Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, informuje, że od dnia 09.05.2016r. zostanie wyłączone ogrzewanie w budynkach będących w zasobach Spółdzielni. Sezon grzewczy 2015/2016 rozpoczął się 06.10.2015r. i trwał 216 dni. W porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym był on o 1 dzień krótszy.

Zarząd SM „Piekary”

 
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej Drukuj

Harmonogram

dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I półrocze 2016 roku: 

 • 12 stycznia 2016 r. –   Jadwiga Grablewska, Grażyna Załęska

 • 9 lutego 2016 r. – Leszek Śliwak, Stefan Wach

 • 8 marca 2016 r. – Władysława Rudewicz, Zbigniew Rabiej

 • 12 kwietnia 2016 r. – Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk

 • 10 maja 2016 r. –  Krystyna Madej, Paweł Gregorczuk

 • 14 czerwca 2016 r. – Mirosław Gargaś, Wiesław Janusz

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2015 r.

 
Grzejniki w łazienkach – jak są rozliczane koszty ogrzewania łazienek Drukuj

W naszych zasobach spółdzielczych od momentu wprowadzenia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów, na grzejnikach łazienkowych ich nie zamontowano. Chciano w ten sposób przeciwdziałać zjawisku nadmiernego zawilgacania tych pomieszczeń w związku z nieracjonalnym oszczędzaniem ciepła przez lokatorów. Sprzyjające warunki cieplno-wilgotnościowe, brak nasłonecznienia w łazienkach prowadziłyby nieuchronnie do zagrzybienia ścian i sufitów. Ponadto spora część zasobów nie ma zainstalowanych typowych grzejników a jedynie rury o większej średnicy tzw. piony świecowe”. Na takich „grzejnikach” nie ma możliwości montażu podzielników kosztów.

Na dzień dzisiejszy znaczna większość lokatorów traktuje nieopomiarowany grzejnik
w łazience jako źródło ogrzewania całego mieszkania przy jednoczesnym bardzo znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników w mieszkaniach stwierdzono, że znaczna ilość lokatorów dokonała wymiany grzejników na inne o większej mocy grzewczej niż ta, którą przewiduje dokumentacja techniczna budynku. Tym, samym umożliwia im to ogrzewanie nie tylko łazienki ale i pozostałych pomieszczeń. Po dokonaniu analizy ostatnich rozliczeń kosztów ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, w zakresie odczytanych ilości jednostek na podzielnikach kosztów oraz zużytej ilości ciepła wyrażonej w GJ odczytanych na liczniku ciepła
w węźle cieplnym stwierdzono, że ilość jednostek odczytanych na podzielnikach ciepła gwałtownie spada a ilość ciepła odczytana na liczniku ciepła w węźle cieplnym utrzymuje się na stałym poziomie. Praktyka rozliczeniowa pokazuje, że jest dużo lokali, w których podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują zużycie trzech, czterech jednostek dla podzielników wyparkowych, czyli ilość która samoistnie odparuje przy grzejniku zakręconym przez cały okres grzewczy oraz kilkadziesiąt jednostek dla podzielników elektronicznych. Lokale są więc ogrzewane w większości grzejnikami w łazience oraz gazem z kuchenek gazowych (w budynkach, w których gaz rozliczany jest z gazomierza zbiorczego).  Sytuacja ta powoduje, że poszczególnych nieruchomościach powstają bardzo duże dysproporcje w rozliczeniach indywidualnych kosztów pomiędzy poszczególnymi lokalami. W takiej sytuacji występują wysokie dopłaty u osób, które racjonalnie korzystają z ciepła ponieważ podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach
i kuchni wykazują znacznie wyższe zużycie niż, u tych którzy korzystają tylko z ciepła grzejników łazienkowych i gazu z kuchenek gazowych.

Z symulacji i analiz przeprowadzanych przez firmy rozliczeniowe w tym „ista” Polska
sp. z o. o. wynika, że rozliczanie kosztów ciepła grzejników w łazienkach prowadzi do wyraźnego spłaszczenia wyników rozliczenia i zmniejszenia widocznych wcześniej dysproporcji pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

W wykonanej symulacji dla naszej Spółdzielni uwzględniono oszacowane zużycie dla grzejników w łazienkach. Ustalono je na podstawie pięciu maksymalnych odczytów z pozostałych podzielników w budynku (założono, że gdyby na grzejnikach w łazienkach były zainstalowane podzielniki, to ich wskazania nie byłyby niższe niż maksymalny odczyt z podzielników na grzejnikach opomiarowanych) i rozliczono według tego samego podziału procentowego kosztów
z uwzględnieniem współczynników korygujących UF (dla grzejnika w łazience) i Rm (dla lokalu).
W wyniku przeprowadzonej symulacji liczba jednostek do rozliczenia kosztów zmiennych zwiększyła się, powodując: obniżenie kosztu jednej jednostki i spłaszczenie wyników rozliczenia. Ponadto zniknęły bardzo widoczne wcześniej dysproporcje pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez firmę rozliczeniową symulację i analizę uwzględniającą oszacowane zużycia dla grzejników w łazienkach Rada Nadzorcza SM „Piekary” postanowiła wprowadzić zmiany do regulaminu zawierające rozliczanie kosztów ogrzewania łazienek począwszy od sezonu rozliczeniowego 2014/2015.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza SM „Piekary” podjęła dnia 21.06.2014r. uchwałę nr 42/2014 zatwierdzającą nowy „Regulamin podziału kosztów ciepła na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody oraz rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

Z treścią regulaminu, który obowiązuje od 01.07.2014r. można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.sm-piekary.pl. Ponadto wraz z rozliczeniem ciepła za okres 2013/2014 w/w regulamin został dostarczony każdemu lokatorowi.

 
Bezpośrednie numery telefonów do serwisów: Drukuj

1.     Pogotowie dźwigowe:  nr tel. 76- 856 – 22 – 35 

2.     Serwis domofonowy:   nr tel.  601 – 582 – 494, 

dotyczy:Jednostki „A”:    

 • ul. Mazowiecka 1,                       
 • ul. Pomorska 56,                            
 • ul. Pomorska 58,                            
 • ul. Bieszczadzka 1,                             
 • ul. Warmińska 36.

Jednostki „B” -  wszystkie adresy

Jednostki „C” -  wszystkie adresy 

Serwis domofonowy:   nr tel. 509 – 854 – 881, 

dotyczy: Jednostki „A”  -   za wyjątkiem   adresów  wymienionych powyżej 

Serwis  AIZ  (Antenowe Instalacje Zbiorcze):  nr tel. 600 – 896 – 857

 
Informacja dotycząca wymiany wodomierzy Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy informuje, że od połowy miesiąca lutego bieżącego roku, wykonawca robót „Ista” Polska Sp. z o. o. wyłoniona w przetargu nieograniczonym, przystąpi do wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach. Konieczność wymiany wodomierzy spowodowana jest upływem ważności ich legalizacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2008 Nr 5 poz. 29) ważność legalizacji wodomierzy określona jest na 5 lat. Wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym będzie przeprowadzana sukcesywnie. O terminie ich wymiany wykonawca robót „Ista” Polska Sp. z o. o. powiadomi Państwa na 7 dni przed planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych.  W związku z wymianą wodomierzy prosi się Państwa o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku gdy ktoś z Państwa, z powodu wyjazdu, nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt z przedstawicielem wykonawcy lub spółdzielnią, w celu ustalenia indywidualnego terminu montażu. Numery telefonów kontaktowych będą podane na ogłoszeniach wywieszonych na klatkach schodowych. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania dwa protokoły. Jeden protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo montowanych i numery zamontowanych plomb. Drugi protokół będzie dotyczył informacji o montażu na licznikach wskaźnika ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym.  Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z przeprowadzaną wymianą wodomierzy.                                                                                                                                                                                                                             Zarząd SM „Piekary” w Legnicy 

 
Drukuj
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4