Komunikaty
Staramy się o Fundusze Unijne Drukuj

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy uprzejmie informuje, że złożył do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”. Pierwszy projekt obejmuje 13 budynków na łączną kwotę 4 986 765,97 zł , zaś drugi projekt obejmuje 5 budynków na łączną kwotę 2 301 141,28 zł.

Pomoc finansowa pochodzić będzie od instytucji finansującej Urzędu Marszałkowskiego z działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zaistniała szansa skorzystania z możliwości pozyskania dotacji unijnych. Dzięki podjętym działaniom i usilnej pracy Stowarzyszenia Odbiorców Ciepła „Razem Cieplej”,  którego członkiem jest nasza Spółdzielnia stało się możliwe staranie o  wsparcie finansowe w formie dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 (RPO WD 2014-2020).

 
Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej Drukuj

Harmonogram

dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” /w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I półrocze 2017 roku:

 • 10 stycznia 2017 r. – Jadwiga Grablewska, Elżbieta Jarząbek-Dolecka;
 • 14 lutego 2017 r. - Janusz Banach, Stefan Wach;
 • 14 marca 2017 r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej;
 • 11 kwietnia 2017 r. - Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk;
 • 9 maja 2017 r. - Elżbieta Dybek, Marian Puzio;
 • 13 czerwca 2017 r. – Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16 grudnia 2016 r.

 
Grzejniki w łazienkach – jak są rozliczane koszty ogrzewania łazienek Drukuj

W naszych zasobach spółdzielczych od momentu wprowadzenia rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w oparciu o podzielniki kosztów, na grzejnikach łazienkowych ich nie zamontowano. Chciano w ten sposób przeciwdziałać zjawisku nadmiernego zawilgacania tych pomieszczeń w związku z nieracjonalnym oszczędzaniem ciepła przez lokatorów. Sprzyjające warunki cieplno-wilgotnościowe, brak nasłonecznienia w łazienkach prowadziłyby nieuchronnie do zagrzybienia ścian i sufitów. Ponadto spora część zasobów nie ma zainstalowanych typowych grzejników a jedynie rury o większej średnicy tzw. piony świecowe”. Na takich „grzejnikach” nie ma możliwości montażu podzielników kosztów.

Na dzień dzisiejszy znaczna większość lokatorów traktuje nieopomiarowany grzejnik
w łazience jako źródło ogrzewania całego mieszkania przy jednoczesnym bardzo znacznym ograniczeniu poboru ciepła przez grzejniki wyposażone w podzielniki kosztów. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników w mieszkaniach stwierdzono, że znaczna ilość lokatorów dokonała wymiany grzejników na inne o większej mocy grzewczej niż ta, którą przewiduje dokumentacja techniczna budynku. Tym, samym umożliwia im to ogrzewanie nie tylko łazienki ale i pozostałych pomieszczeń. Po dokonaniu analizy ostatnich rozliczeń kosztów ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, w zakresie odczytanych ilości jednostek na podzielnikach kosztów oraz zużytej ilości ciepła wyrażonej w GJ odczytanych na liczniku ciepła
w węźle cieplnym stwierdzono, że ilość jednostek odczytanych na podzielnikach ciepła gwałtownie spada a ilość ciepła odczytana na liczniku ciepła w węźle cieplnym utrzymuje się na stałym poziomie. Praktyka rozliczeniowa pokazuje, że jest dużo lokali, w których podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach i kuchni wykazują zużycie trzech, czterech jednostek dla podzielników wyparkowych, czyli ilość która samoistnie odparuje przy grzejniku zakręconym przez cały okres grzewczy oraz kilkadziesiąt jednostek dla podzielników elektronicznych. Lokale są więc ogrzewane w większości grzejnikami w łazience oraz gazem z kuchenek gazowych (w budynkach, w których gaz rozliczany jest z gazomierza zbiorczego).  Sytuacja ta powoduje, że poszczególnych nieruchomościach powstają bardzo duże dysproporcje w rozliczeniach indywidualnych kosztów pomiędzy poszczególnymi lokalami. W takiej sytuacji występują wysokie dopłaty u osób, które racjonalnie korzystają z ciepła ponieważ podzielniki zainstalowane na grzejnikach w pokojach
i kuchni wykazują znacznie wyższe zużycie niż, u tych którzy korzystają tylko z ciepła grzejników łazienkowych i gazu z kuchenek gazowych.

Z symulacji i analiz przeprowadzanych przez firmy rozliczeniowe w tym „ista” Polska
sp. z o. o. wynika, że rozliczanie kosztów ciepła grzejników w łazienkach prowadzi do wyraźnego spłaszczenia wyników rozliczenia i zmniejszenia widocznych wcześniej dysproporcji pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

W wykonanej symulacji dla naszej Spółdzielni uwzględniono oszacowane zużycie dla grzejników w łazienkach. Ustalono je na podstawie pięciu maksymalnych odczytów z pozostałych podzielników w budynku (założono, że gdyby na grzejnikach w łazienkach były zainstalowane podzielniki, to ich wskazania nie byłyby niższe niż maksymalny odczyt z podzielników na grzejnikach opomiarowanych) i rozliczono według tego samego podziału procentowego kosztów
z uwzględnieniem współczynników korygujących UF (dla grzejnika w łazience) i Rm (dla lokalu).
W wyniku przeprowadzonej symulacji liczba jednostek do rozliczenia kosztów zmiennych zwiększyła się, powodując: obniżenie kosztu jednej jednostki i spłaszczenie wyników rozliczenia. Ponadto zniknęły bardzo widoczne wcześniej dysproporcje pomiędzy skrajnie zróżnicowanymi kosztami ogrzewania lokali.

Biorąc pod uwagę przedstawioną przez firmę rozliczeniową symulację i analizę uwzględniającą oszacowane zużycia dla grzejników w łazienkach Rada Nadzorcza SM „Piekary” postanowiła wprowadzić zmiany do regulaminu zawierające rozliczanie kosztów ogrzewania łazienek począwszy od sezonu rozliczeniowego 2014/2015.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza SM „Piekary” podjęła dnia 21.06.2014r. uchwałę nr 42/2014 zatwierdzającą nowy „Regulamin podziału kosztów ciepła na koszty ogrzewania i koszty podgrzania wody oraz rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w spółdzielni mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy”.

Z treścią regulaminu, który obowiązuje od 01.07.2014r. można się zapoznać na naszej stronie internetowej www.sm-piekary.pl. Ponadto wraz z rozliczeniem ciepła za okres 2013/2014 w/w regulamin został dostarczony każdemu lokatorowi.

 
Bezpośrednie numery telefonów do serwisów: Drukuj

1.     Pogotowie dźwigowe:  nr tel. 76- 856 – 22 – 35 

2.     Serwis domofonowy:   nr tel.  601 – 582 – 494, 

dotyczy:Jednostki „A”:    

 • ul. Mazowiecka 1,                       
 • ul. Pomorska 56,                            
 • ul. Pomorska 58,                            
 • ul. Bieszczadzka 1,                             
 • ul. Warmińska 36.

Jednostki „B” -  wszystkie adresy

Jednostki „C” -  wszystkie adresy 

Serwis domofonowy:   nr tel. 509 – 854 – 881, 

dotyczy: Jednostki „A”  -   za wyjątkiem   adresów  wymienionych powyżej 

Serwis  AIZ  (Antenowe Instalacje Zbiorcze):  nr tel. 600 – 896 – 857

 
Zmiana stawek dodatku mieszkaniowego Drukuj

JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Chojnowska nr 112. Wypełniony wniosek potwierdzić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1a, pokój nr 4 i w Dziale Czynszów pok. nr 25 (zgłosić się z książeczkami opłat za czynsz i wodę).

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania bądź orzeczenie sądu o przysługującym prawie do lokalu socjalnego.

1. Dodatek jest przyznawany na okres 6 m-cy jeśli dochód brutto na 1 osobę zamieszkałą jest niższy niż 1103,20 zł miesięcznie w rodzinach wieloosobowych, a osoby samotnie zamieszkałe mogą otrzymać dodatek, gdy dochód brutto jest niższy niż 1.544,48 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

2. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania:

POWIERZCHNIA NORMATYNA

LICZBA OSÓB

POWIERZCHNIA NORMATYNA +30%

35 m2

1 osoba

45,50 m2

40 m2

2 osoby

52 m2

45 m2

3 osoby

58,50 m2

55 m2

4 osoby

71,50 m2

65 m2

5 osób

84,50 m2

70 m2

6 osób

91 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%

3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku dopłat do pełnego wymiaru czynszu i o comiesięcznych opłatach za wodę – w przeciwnym razie dodatek zostanie wstrzymany. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3-miesięcy od daty wstrzymania dodatku, decyzja o przyznaniu dodatku wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie 3-miesięcy, decyzja o wstrzymaniu dodatku zostanie anulowana na wniosek SM „Piekary”. Fakt ten należy potwierdzić w Dziale Czynszów na podstawie dowodów opłat eksploatacyjnych (czynsz) i wody.

 
Wentylacja zawsze jesienią Drukuj

Co rocznie w okresie jesienno-zimowym spotykamy się z problemem pojawiającego się wstecznego ciągu (tzw. nawiewu) w kanałach wentylacyjnych mieszkań. Ciąg wsteczny występuje w momencie, gdy w pomieszczeniu wentylowanym powstaje podciśnienie lub silny wiatr wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w ostatnich czasach w nowo budowanych lub modernizowanych budynkach. Przyczyną tego zjawiska jest ocieplanie budynków i wymiana stolarki okiennej. Zapomina się o tym, aby prawidłowo działała wentylacja grawitacyjna wywiewna musi być utrzymana odpowiednia infiltracja powietrza. To oznacza, że niezbędne jest zachowanie bilansu powietrza, czyli ilość powietrza nawiewanego musi być równa ilości powietrza wywiewanego.  Naturalny ciąg kominowy jest w dużym stopniu zależny od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz mieszkania, wysokości i pola poprzecznego przekroju komina. Intensywną wymianę powietrza można uzyskać zwłaszcza zimą przy dużej różnicy temperatury. Dla prawidłowego działania wentylacji wywiewnej trzeba zadbać o odpowiednie otwory doprowadzające świeże powietrze zewnętrzne. Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, w których mieszkamy, na nic zdadzą się próby podnoszenia temperatury wewnątrz pomieszczeń, gdyż odparowana woda nie znajdując ujścia z wentylacją będzie gromadzić się w ścianach, meblach, dywanach, ubraniach itp. Nagromadzona para wodna doprowadzi w konsekwencji do zawilgocenia ścian, zagrzybienia pomieszczeń i co najgorsze w efekcie końcowym do zachwiania zdrowia domowników – alergie, astma, trudności z koncentracją oraz choroby układu krążenia. 

Jak zapobiegać ciągowi wstecznemu w wentylacji? 

Najskuteczniejszą metodą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do pomieszczeń poprzez zastosowanie profesjonalnych okiennych nawiewników powietrza tzw. listew wentylacyjnych. Prawidłowo działająca wentylacja grawitacyjna nawiewna powinna zapewnić przepływ zużytego powietrza z pomieszczeń najczystszych  -  pokoje - do najbardziej zanieczyszczonych - łazienka, wc, kuchnia. Aby był możliwy przepływ tego powietrza należy stosować otwory wyrównawcze ponad drzwiami lub pomiędzy dolną krawędzią drzwi  a podłogą. Dopływ powietrza wewnętrznego do łazienek, wc, bezokiennych kuchni lub innych pomieszczeń pomocniczych powinien być zapewniony przez otwory w dolnej części drzwi.

Jeżeli mieszkanie nie będzie wyposażone w odpowiednie otwory nawiewne i wywie-wne, to nigdy wentylacja grawitacyjna nie będzie działała prawidłowo. 

Gdzie najczęściej występuje ciąg wsteczny? 

Może wystąpić sytuacja, że kanał wywiewny będzie pełnił rolę otworu nawiewnego. W przypadku naszego budownictwa „wielka płyta” najczęściej sytuacja taka występuje w pomieszczeniach wc, gdzie z uwagi na brak grzejnika utrzymujemy najniższą temperaturę, odwrotnie niż w łazience, tam zamontowany grzejnik odkręcony  na max powoduje, iż temperatura jest najwyższa a ciepłe powietrza unosząc się do góry uchodzi przez kratkę wentylacyjną wywiewną powodując zasysanie chłodnego powietrza z wc. W ten sposób jego niedobór jest uzupełniany kratką wentylacyjną wywiewną w wc i pojawia nam się ciąg wsteczny.

Gdzie montować nawiewniki?

Nawiewniki należy montować w pomieszczeniach nie posiadających otworów wentylacji wywiewnej, najczęściej w pokojach. Urządzenie to powinno być zamontowane na wysokości umożliwiającej bezproblemową regulację, a jednocześnie minimalizującej efekt „zawiewania” chłodnym powietrzem (by nawiewane powietrze w sposób naturalny mieszało się z ciepłym powietrzem w mieszkaniu).

Jak właściwie eksploatować mieszkanie?

Żeby utrzymać zadawalający komfort zamieszkiwania muszą być spełnione trzy istotne czynniki, które wzajemnie się przenikając mają  wpływ na jakość powietrza wewnętrznego. Są nimi: ogrzewanie,  izolacyjność budynku i wentylacja.

 • Im wyższa temperatura wewnątrz pomieszczenia tym mniejsze ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni szyb i ścian. 
 • Lepsza izolacyjność przegród zewnętrznych podwyższa wewnętrzną temperaturę powierzchniową ścian. 
 • Kontrolowana wentylacja usuwa na zewnątrz zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego

Reasumując, nadrzędnym celem jest znalezienie takiego kompromisu, który to między oszczędnościami wynikającymi z termomodernizacji budynku(ocieplenia elewacji budynku i wymiany stolarki okiennej) i ograniczaniem zużycia energii cieplnej do ogrzewania mieszkań, pozwoli zachować właściwie działającą wentylację, co za tym idzie wpłynie na komfort zamieszkania i zdrowia mieszkańców.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL