Walne Zgromadzenie Członków SM "Piekary"

Płać kartą visa

Uwaga !! Od 1 marca 2018 zmiana stawek dodatku mieszkaniowego

JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Chojnowska nr 112. Wypełniony wniosek potwierdzić w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, ul. Bieszczadzka 1a, pokój nr 4 i w Dziale Czynszów pok. nr 25 (zgłosić się z książeczkami opłat za czynsz i wodę).

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania bądź orzeczenie sądu o przysługującym prawie do lokalu socjalnego.

1. Dodatek jest przyznawany na okres 6 m-cy jeśli dochód brutto na 1 osobę zamieszkałą jest niższy niż 1287,25 zł miesięcznie w rodzinach wieloosobowych, a osoby samotnie zamieszkałe mogą otrzymać dodatek, gdy dochód brutto jest niższy niż 1.802,15 zł miesięcznie.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

2. Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania:

POWIERZCHNIA NORMATYWNA

LICZBA OSÓB

POWIERZCHNIA NORMATYWNA +30%

35 m2

1 osoba

45,50 m2

40 m2

2 osoby

52 m2

45 m2

3 osoby

58,50 m2

55 m2

4 osoby

71,50 m2

65 m2

5 osób

84,50 m2

70 m2

6 osób

91 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%

Klauzula informacyjna

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej

Harmonogram dyżurów członków Rady Nadzorczej w sprawie przyjęć skarg i wniosków od lokatorów SM „Piekary” / w drugi wtorek miesiąca od godz. 1300 do 17 00 / na I półrocze 2018 roku:

  • 9 stycznia 2018r. – Jadwiga Grablewska, Elżbieta Jarząbek-Dolecka,      
  • 13 lutego 2018r. – Janusz Banach, Stefan Wach,
  • 13 marca 2018r. – Mirosław Gargaś, Zbigniew Rabiej,
  • 10 kwietnia 2018r. – Władysława Rudewicz, Paweł Gregorczuk,
  • 8 maja 2018r. – Zofia Kuganda, Elżbieta Urbańczyk,
  • 12 czerwca 2018r. - Ewa Czeszejko-Sochacka, Adam Walczak.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2017r.